De Peer2Peer rollen

In alle opleidingen en op alle niveaus, of een leerling of student nu onderpresteert of juist ver boven gemiddeld zit: Peer2Peer kan voor iedereen en altijd veel betekenen. Dat geldt voor de leerling of student die geholpen wordt, maar zeker ook voor de Peer die helpt. Het hart van Peer2Peer is dat peers, systematisch en goed opgeleid, samenwerken met klasgenoten, jongerejaars of collega’s om beter te worden. De begeleidende Peers krijgen daarvoor een effectieve training die hen in staat stelt de begeleidingstaken bezield, bekwaam en succesvol uit te voeren. De Peertraining beslaat in totaal drie dagdelen en afhankelijk van de situatie kan daar nog een begeleide interne stage aan worden toegevoegd. En niet onbelangrijk: Peers leren waar de grenzen liggen van hun vermogen om met bepaalde situaties te dealen en dus ook wanneer ze hulp van anderen moeten inroepen.

Learning Lab, de ontwikkelaar achter de Peer2Peer methode, heeft voor scholen en instituten een gevarieerd opleidingsaanbod van Peer rollen. In de loop van de tijd zijn deze rollen op de werkvloer uitvoerig beproefd en geëvalueerd en nu min of meer tot een vast profiel uitgekristalliseerd. Maar omdat elke vraag naar begeleiding door Peers weer net iets anders in elkaar steekt, verschuift Onderwijs is meer in overleg graag de accenten van een rol. Zo is steeds een flexibel antwoord mogelijk op de wisselende begeleidingsvragen van onze partners. Hier onder staan de meest gevraagde Peer rollen op een rij.

Leerlingen en studenten die succesvol hebben opgetreden als Peer en voldaan hebben aan de kwaliteitseisen hiervoor, krijgen een officieel certificaat. Zo’n document staat goed op een CV en bij sommige vervolgopleidingen wordt het certificaat gewaardeerd als EVC, wat staat voor Erkenning van Verworven Competenties.

De Peer Leader

De Peer Leader begeleidt brugklassers en eerstejaars en maakt ze wegwijs in de school en omgeving. Ook tussentijdse instromers vinden hun weg met behulp van een Peer Leader, die daarmee voor bepaalde taken ook de rechterhand van de mentor van de school vormt.

De Peer Tutor

De Peer Tutor helpt leerlingen en studenten met leerachterstanden. De samenwerking met de Tutor is erop gericht de studieresultaten te verbeteren en dient ook als ondersteuning bij de voorbereiding op presentaties en toetsen.

De Peer Buddy

De Peer Buddy is het persoonlijk aanspreekpunt van een medeleerling of student. De Buddy helpt bij studieopdrachten, begeleidt in stages, is de vaste toeverlaat voor leerlingen met een rugzakje en neemt voor een deel de zorg van een mentor en zorgcoördinator over.

Peer Mentor

In MBO en HBO is de Peer Mentor de medestudent die de eerstejaars opvangt, al op open dagen kennis met ze maakt en tijdens de eerste onwennige maanden een laagdrempelige vraagbaak voor hen is. De Peer Mentor vervult zo een belangrijke rol bij het wegwijs maken van studenten bij hun nieuwe opleiding.

De Peer Buddy Nieuwkomer

De Peer Buddy Nieuwkomer is ontwikkeld ten behoeve van de instroom in het onderwijs en de Internationale Schakelklassen, de ISK’s. Jonge nieuwkomers hebben recht op onderwijs en om dat recht effectief te laten zijn is extra begeleiding op zijn  plaats. Niet alleen voor de taal, maar ook het wennen aan een ander land en een ander schoolsysteem vragen begeleidingsinzet.

Peer Tutor Stage

Naast de algemene Peer rollen is de extra begeleiding die een Peer Tutor Stage geeft op het gebied van de stages kenmerkend voor het beroepsonderwijs. Die begeleiding kan bestaan uit de introductie op de stageplek en het doornemen van de stageopdrachten. Ook bij de specifieke voorbereiding van mbo studenten op volwaardige deelname aan de maatschappij en het goed kunnen functioneren in een beroep (de vaardigheden, houding en kennis van burgerschap), vervullen Peer Tutoren Stage een belangrijke rol.

De Peer Tutor Praktijk

De Peer Tutor Praktijk begeleidt samen met de leerkracht medeleerlingen in het Praktijkonderwijs in de praktijklessen. Door de aanwezigheid van de Peer Tutor neemt ondermeer de fysieke veiligheid in deze praktijklessen toe. Vooral bij het gebruik van machines zijn de extra ogen en de ervaring van een Peer Tutor Praktijk waardevol.

De Peer Tutor Zelfstandig Reizen

Reizen naar een nieuwe school, die vaak verdere weg ligt dan je vertrouwde basisschool, vraagt om gewenning. Onder begeleiding van een Peer Tutor Zelfstandig Reizen verloopt dat gewenningsproces sneller en kunnen leerlingen eerder zelfstandig naar school komen. Het effect van de inzet van Peers is groot. Jongerejaars krijgen steun van de ouderejaars, de ouderejaars worden zelfverzekerd en hun status groeit. De ouders zijn tevreden en trots en de leerkrachten krijgen hulp.

De Peer Tutor Pleinwacht

Op het schoolplein signaleert de Peer Tutor Pleinwacht over het algemeen beter wat er gebeurt dan de leerkrachten. Zij assisteren en informeren de leerkrachten, onder meer over fysieke gevaren en over de belevingswereld onder de leerlingen. Leerlingen voelen zich hierdoor veiliger.

De maatwerk Peer

Samen met school ontwikkelt Learning Lab naar behoefte ook maatwerkrollen. Bijvoorbeeld als het gaat om LOB-activiteiten. Een Peer begeleidt dan zijn/haar medeleerlingen en studenten wanneer die het moeilijk vinden een vakkenpakket of profiel te kiezen of behoefte hebben aan een gesprek met een ervaringsdeskundige medestudent. Of een Peer die in een uitdagende setting kan sparren met een hoogbegaafde. Welke Peer rol je school of opleiding ook nodig heeft, de Maatwerk Peers worden in samenwerking met de vragende school opgeleid voor dat specifieke doel.